Har man klagerett ved skolebytte?

Vi stilte spørsmålet til Utdanningsdirektoratet. Her er svaret vi fikk.

Vi sendte følgende epost til Utdanningsdirektoratet den 23. januar:

Hei!
 
Jeg refererer til en"dialog" på Twitter, gjengitt under. Artikkelen i første melding er denne: https://www.dagsavisen.no/moss/lokalt/hevder-datteren-10-ble-mobbet-ut-av-skolen-1.1081949
 
Vi har forstått det slik at klagerett skal opprettholdes under "særlige grunnar" i §9 A-6, hvis eleven har byttet skole for å unnslippe mobbing. Dette er ofte en aktuell problemstilling for de som søker bistand hos oss. Mobbingen kan spres til ny skole via sosiale medier og fritidsaktiviteter, og det kan være aktuelt å flytte tilbake til opprinnelig skole av ulike grunner. Det kan være lang reisevei, potensielt dårlig skolemiljø ved ny skole, spredning av mobbing mv. I tillegg vil mange barn kunne bli utsatt for de samme problemene når elevene samles i f.eks. ungdomsskole. Det er derfor svært viktig å få avklaring på om klagerett til Fylkesmannen og ankerett til Utdanningsdirektoratet opprettholdes når en elev har byttet skole for å slippe unna mobbing.
 
På forhånd takk for tilbakemelding.
 
 
 
Med vennlig hilsen
Foreningen Mobbing i Skolen

Irma M. Rustad
Generalsekretær
Mobil 95 88 92 55
Telefon 21 03 77 40
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 
Hold gjerne kontakten på sosiale medier:
Twitter: @irmarustad
Twitter: @MobbingISkolen
 

Vi mottok følgende svar 2. mars 2018: 

 

Hei!

Utdanningsdirektoratet viser til e-post datert 23.01.2018 med spørsmål om klagerett i skolemiljøsaker. Dere spør om en skolemiljøsak kan meldes til fylkesmannen i saker der eleven har byttet skole.

Vi viser til det som fremgår av vårt rundskriv Udir-3-2017 Skolemiljø. Ett av vilkårene for at fylkesmannen skal kunne ta saken til behandling er at saken "gjelder elevens psykososiale skolemiljø på den skolen eleven går, skulle ha gått på eller midlertidig har byttet fra", se punkt 7.2. I punkt 7.5 skriver vi følgende om dette vilkåret: 

"Saken som meldes til fylkesmannen, må gjelde aktuelle saker om det psykososiale skolemiljøet, det vil si skolemiljøet på:

  • skolen der eleven går nå,
  • skolen eleven skulle gått på, men eleven blir hjemme på grunn av at skolemiljøet ikke er trygt og godt, eller
  • skolen eleven har byttet fra, som et midlertidig og kortvarig tiltak, for å være i et tryggere miljø

Som hovedregel skal altså sakene fylkesmannen behandler være aktuelle saker, jf. oppll. § 9 A-6 andre ledd. Hvis eleven slutter på skolen eller bytter skole underveis mens saken behandles hos fylkesmannen, skal saken realitetsbehandles ferdig, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 41.

Det er tidspunktet for meldingen til fylkesmannen som er avgjørende. Saker som ikke er aktuelle på meldingspunktet skal fylkesmannen avvise. I de tilfellene der fylkesmannen avviser saken, skal fylkesmannen fatte et enkeltvedtak om avvisning, og eleven/foreldrene kan klage på avvisningsvedtaket til Utdanningsdirektoratet, jf. fvl. §§ 2 og 28.

Det er elevens opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende, og ikke årsakene til at eleven ikke opplever at det er trygt og godt å være på skolen. Forhold i fortiden, også forhold som har skjedd på andre skoler, kan føre til at eleven ikke opplever å ha et trygt og godt skolemiljø på sin nåværende skole, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 41. Saker der en elev ikke har det trygt og godt på sin nåværende skole, skal altså ikke avvises selv om årsaken stammer fra forhold på en tidligere skole."

Utdanningsdirektoratet er enige i at man ut fra lovens ordlyd alene kan forstå det som at fylkesmannen alltid skal vurdere om det foreligger særlige grunner som gjør det urimelig, også i saker som ikke gjelder det nåværende skolemiljøet. Dette har vi imidlertid fått beskjed fra Kunnskapsdepartementet om at ikke var Stortingets intensjon. Da Stortinget tok inn "med mindre særlege grunnar gjer dette urimeleg" i § 9 A-6 andre ledd andre punktum, var hensikten at det skulle gjelde de tilfellene som er omtalt i andre punktum. Stortinget var ikke oppmerksomme på at dette sammen med andre ledd tredje punktum raskt kunne forstås slik at særlige grunner også skulle vektlegges ved saker nevnt i tredje punktum. "Det same gjeld" er med andre ord kun ment å vise tilbake på at Fylkesmannen skal avvise saken. 


Vennlig hilsen
Ingrid Stark Husby
seniorrådgiver
Avdeling for opplæringsloven
23 30 13 42

Utdanningsdirektoratet
 
– direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT 

Bankkonto

Kontonummer
6219 06 57618


Gave

Velg beløp selv
Ingen gave er for liten

Bli medlem

Bli medlem her

Få vårt nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok